Guam Drydock Transport

  
  
Client: Guam Shipyard
  
  
Vessel: Zhen Hua 28
  
  
Route: GUAM, USA to ZhouShan, China
  
  
When: 2016